Algemene verkoop voorwaarden – Njoy-Life

 

Artikel 1: Definities

1.1 Njoy-Life

Njoy-Life, gevestigd aan de Rode Landsweg 12 te Doornspijk,  eigendom van Sylvia IJsbrandy, hiena te noemen Njoy-Life

1.2 Klant
Iedere wederpartij van Njoy-Life  die op welke manier dan ook producten en/of diensten van Njoy-Life wenst af te nemen en aan wie Njoy-Life deze producten en/of diensten tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Njoy-Life zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te downloaden op onze webshop

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Njoy-Life worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Njoy-life ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Njoy-Life, zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Njoy-Life dit mee binnen uiterlijk tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

4. Prijzen/Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van Njoy-Life zijn vrijblijvend en Njoy-Life behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten

 

5. Retourzendingen
5.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer worden geretourneerd waarna het aankoopbedrag wordt terugbetaald. U dient wel zelf de verzendkosten van de retourzending te betalen. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet kapot of beschadigd mag zijn en de artikelen schoon, haarvrij en in ongeschonden staat bij Njoy-Life worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
5.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Njoy-Life onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Njoy-Life zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
5.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Njoy-Life zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Njoy-Life neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
5.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
- Stuur een e-mail naar info@njoy-life.nu zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
- Adresseer de artikelen
- Frankeer de artikelen voldoende, ongefrankeerde zendingen worden geweigerd

- Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het artikelen teruggestort.

 

6. Betalingen
6.1 Betaling dient te geschieden vooraf via  overmaken via Bank of Paypall. Na onvangst betaling volgt levering Njoy-Life binnen 5 werkdagen.
6.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Njoy-life gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

7. Levering
7.1 De door Njoy-Life opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Njoy-Life verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.
8.2 Bij retour zenden van de producten ben je verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van levering aan Njoy-Life

 

9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Njoy-Life daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Njoy-Life de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Njoy-Life zal dit beslissen in overleg met de klant.
9.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Njoy-Life te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

10. Elektronische communicatie en bewijs
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Njoy-Life (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Njoy-Life niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Njoy-Life.
10.2 De administratie van Njoy-Life geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Njoy-Life in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Njoy-Life gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Njoy-Life kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12. Diversen
12.1 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Njoy-Life in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Njoy-Life vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.2 Njoy-Life is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland